Sleep Fragmentation Induces Activation of NOD-Like Receptor Protein-3 Inflammasome in Rat Hippocampus
Dae Wui Yoon, Sungjin Shin, Jinny Choi, Claire Shin, Chris Lee, Jenna Lee, Huck-Jun Hong, Richard Jo, Tommy Lee, Jeff Kim, Nuri Jun, Seung Ku Lee, Jinkwan Kim, Hoon-Jung Jwa
Sleep Med Res. 2017;8(1):26-32.   Published online 2017 Jun 30     DOI: https://doi.org/10.17241/smr.2017.00017
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Gene co-expression analysis identifies modules related to insufficient sleep in humans
Hua Ye, Shiliang Huang, Yufei Song, Huiwei Liu, Xiaosu Zhao, Dan Zhao, Fangxia Mi, Xinxue Wang, Xuesong Zhang, Jinman Du, Na Zhu, Liangshun Zhang, Yibin Zhao
Sleep Medicine.2021; 86: 68.     CrossRef
Fatigue, Sleep, and Autoimmune and Related Disorders
Mark R. Zielinski, David M. Systrom, Noel R. Rose
Frontiers in Immunology.2019;[Epub]     CrossRef